Algemene voorwaarden

‍ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden gelden de volgende definities:
Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al dan niet georganiseerd heeft via
de brancheorganisatie ANBOS en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche, hierna te noemen Zkins Huidstudio; ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Woerden;
Consument: De natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van Zkins Huidstudio; Overeenkomst: De overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging (mondeling en schriftelijk); Uiterlijke verzorgingsbranche: Het kappersbedrijf, schoonheidsverzorgingsbedrijf of voetverzorgingsbedrijf; Schoonheidsverzorgingsbedrijf: Het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheids oogpunt;
Geschillencommissie: De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag; Branchecodes: De codes van het schoonheidsverzorgingsbedrijf respectievelijk de ‘Code van de schoonheidsspecialist’, dan wel een door een brancheorganisatie uitgegeven richtsnoer op hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieu. Wkkgz: De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg; Beroepscompetentieprofiel: De beschrijving (geformaliseerd en gestandaardiseerd) van het beroep en de competenties van een vakvolwassen beroepsbeoefenaar.


ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen Zkins Huidstudio en de consument. Deze zijn te vinden bij: ANBOS https://www.anbos.nl/consument

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (door de consument) van het aanbod (van de ondernemer). Dit kan in het bedrijf plaatsvinden aan het einde van een
behandeling voor de volgende behandeling; telefonisch; via e-mail of een online afsprakensysteem. De overeenkomst kan ook worden gesloten buiten de verkoopruimte,
bijvoorbeeld bij de consument thuis als Zkins Huidstudio ambulant werkt. 2. Bij een op afstand, of buiten winkelruimte gesloten overeenkomst, is artikel 6:230o,
6:230p en 6:230r van het Burgerlijk Wetboek over bedenktijd en ontbinding van de koop van toepassing.

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN Zkins Huidstudio
1. Zkins Huidstudio staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig
vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
2. Zkins Huidstudio licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Zkins Huidstudio vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
3. Zkins Huidstudio wordt geacht te werken volgens haar beste kunnen, de geldende wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branche specifieke normen en richtlijnen en de laatste stand der techniek. En verstrekt op basis hiervan adviezen en/of voert de behandeling uit. Indien noodzakelijk wordt een consument geadviseerd om voor aanvullende behandelingen of beoordeling een andere discipline te consulteren.
4. Zkins Huidstudio zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt, zoals vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel.
5. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs, deze zijn tevens te vinden op de website van Zkins Huidstudio en zijn inclusief BTW.
6. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant wanneer de overeenkomst tot stand komt.
7. Voor zover van toepassing op de beroepsgroep handelt Zkins Huidstudio overeenkomstig de op haar van toepassing zijnde bepalingen volgens de Wkkgz.

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT
1. De consument dient Zkins Huidstudio voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

2. De consument heeft de plicht alle door Zkins Huidstudio gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de behandeling nodig heeft.
3. De consument behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de consument na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Zkins Huidstudio het recht de consument toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

ARTIKEL 6 – PERSOONSGEGEVENS, PRIVACY & GEHEIMHOUDING
1. Zkins Huidstudio neemt de persoonlijke gegevens van de consument op en verwerkt deze op een klantenkaart. Vervolgens worden de gegevens verwerkt in een geautomatiseerd systeem dat elektronisch is beveiligd. Zkins Huidstudio behandelt de vertrouwelijke gegevens van de consument volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zkins Huidstudio zal gegevens van de consument niet delen met derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de consument.
2. Zkins Huidstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de  consument heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk
als dit door de consument is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een
rechterlijke uitspraak, Zkins Huidstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

ARTIKEL 7 – BETALING
1. Betalingen aan Zkins Huidstudio dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. De betaling van geleverde diensten of producten kan contant, via pin of bankoverschrijving.
2. Bij een reeks behandelingen kan Zkins Huidstudio de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van
totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.
5. Indien de consument ondanks herhaald verzoek niet uit zichzelf betaalt, komen de kosten die Zkins Huidstudio maakt om de geldvordering te innen voor rekening van de consument. De berekening van de hoogte van de kosten die Zkins Huidstudio in rekening kan brengen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID
1. Zkins Huidstudio is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die de salon of een persoon in haar dienst, dan wel stagiaire is toe te rekenen.
2. Zkins Huidstudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de consument onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

3. Zkins Huidstudio is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn en is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de consument heeft meegenomen naar de salon.
4. De consument is tegenover Zkins Huidstudio aansprakelijk voor de door Zkins Huidstudio geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
5. Bij de aanwezigheid van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van Zkins Huidstudio beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.


ARTIKEL 9 – KLACHTEN
1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen zo spoedig mogelijk na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij Zkins Huidstudio in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.
2. Zkins Huidstudio beschikt over een voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en behandeling van klachten en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Zkins Huidstudio zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn. Voor zover op de betreffende beroepsgroep de Wkkgz van toepassing is, maakt een klachtenfunctionaris deel uit van de klachtenprocedure.
3. Als de klachtenprocedure niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
4. De consument kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Dit geldt ook indien de in lid 3 van dit artikel genoemde klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komt
inzake een geschil tussen Zkins Huidstudio en de consument. In dit laatste geval zal de klachtenfunctionaris de consument wijzen op de mogelijkheid de klacht voor te leggen
aan de Geschillencommissie.

ARTIKEL 10 – GESCHILLENREGELING
1. Geschillen tussen consument en Zkins Huidstudio over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door Zkins Huidstudio aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij Zkins Huidstudio heeft ingediend.
3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk twaalf maanden na de datum waarop de consument de klacht bij Zkins Huidstudio indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Zkins Huidstudio aan deze keuze gebonden. Indien Zkins Huidstudio een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet zij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. Zkins Huidstudio dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.


ARTIKEL 11 – NAKOMINGSGARANTIE
1. ANBOS staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door ANBOS aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
3. ANBOS verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
– aan het lid is surséance van betaling verleend.
– het lid is failliet verklaard.
– de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum
waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANBOS aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

‍ARTIKEL 12 – AFSPRAKEN EN ANNULERINGEN
1.De consument moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur voorafgaande aan de afspraak bij Zkins Huidstudio melden.
2.Indien de consument deze verplichting niet of niet tijdig nakomt mag Zkins Huidstudio het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de consument doorberekenen.
3. Indien de consument meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling tegen de normale behandelprijs.
4. Bij 15 minuten of meer later op de afspraak verschijnen behoudt Zkins Huidstudio zich het recht voor om de afspraak te annuleren en het gehele honorarium van de behandeling doorberekenen aan de consument.
5. Zkins Huidstudio moet verhindering van een afspraak zo spoeding mogelijk, docht uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de consument melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 12.1 tot en met 12.6 te houden, indien dit overmacht betreft. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

ARTIKEL 13 – WIJZIGINGEN
Zkins Huidstudio behoudt zich het recht ten allen tijde de algemene voorwaarden aan te passen, zonder dat zij haar consumenten hiervan op de hoogte hoeft te stellen. Grotendeels zijn de Algemene Voorwaarden overgenomen van de ANBOS, zij zal deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de Consumentenbond.

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

ARTIKEL 13 – AFWIJKINGEN
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen Zkins Huidstudio en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de consument zijn.